Handelsbetingelser

Teknisk Arrangør

Mountain Adventures
V. Bering Rejser ApS
Voldtoftevej 28
5620 Glamsbjerg

CVR nr. 36027924

Tilsluttet Rejsegarantifonden nr. 2529

Mail: mail@mountain-adventures.no

Avtalegrunnlag

Kontraktforholdet mellom kunden og Mountain Adventures er bindende for kunden, når kunden har innbetalt depositum. Med innbetaling av depositum bekrefter kunden samtidig, å ha akseptert vilkårene i nærværende handelsbetingelser, i sammenheng med faktura, ordrebekreftelse, reiseplan og eventuell annen skriftlig informasjon. Det er kundens plikt å sjekke om de reserverte ytelser er korrekte. Konstaterer du et misforhold mellom det reserverte og det bekreftede, skal du omgående rette henvendelsen til Mountain Adventures. Hvis det gjelder særlige bestemmelser for din reise, vil det fremgå av faktura, eller reiseplan.

Det forutsettes at kunden har satt seg grundig inn i reiseprogrammet, de praktiske opplysninger og Mountain Adventures graderingssystem før påmelding, og at kunden dermed har valgt en tur, som ligger innenfor kundens fysiske form.

Bestilling

Du kan bestille din reise online på våres hjemmeside www.mountain-adventures.dk. Ved å taste inn din personlige data i bestillings-blanketten, samt innbetaling av depositum og evnt. Avbestillingsforsikring med kredittkort, vil du motta en ordrebekreftelse per e-post med link og passord til din personlige side "Min Reise" på www.mountain-adventures.dk. Den første angitte person ved bestilling betraktes som kunden, hvor all korrespondansen vedrørende reisen går til.

Alle relevante reisedokumenter som faktura, vouchers/reisebevis, turbeskrivelse, praktiske opplysninger osv. finner du på "min reise" på www.mountain-advenures.dk NB: DU MÅ SELV PRINTE REISEDOKUMENTENE DINE OG TA DEM MED PÅ REISEN.

Mountain Adventures forbeholder seg rett til å fratre avtalen, hvis reisearrangementet ikke kan bekreftes av våre leverandører. Kunden blir informert så fort som mulig, og vil motta en e-post så snart bestillingen er bekreftet.

Om turen ikke kan bekreftes av leverandøren, vil innbetalingen straks bli refundert til kunden.

Betalingsbestemmelser

Reisens pris omfatter samtlige i bestillingen nevnte ytelser som det fremgår av ordrebekreftelse/faktura. Ved bestilling må det betales et depositum på 1200NOK eller 20% af reisens pris. Ønskes avbestillingsforsikring, skal den betales samtidig med bestilling av reisearrangementet. Restbeløpet på reisearrangementet skal være innbetalt senest 60 dager før avreise, eller på faktura datoen. Ved bestilling mindre enn 60 dager før turens start, skal hele beløpet straks innbetales. Hvis kunden ikke overholder fristen for inndbetaling av restbeløpet, bortfaller Mountain Adventures leveringsplikt.

Betaling kan foregå med Dankort, Visa-Dankort, Visa-Electron, JCB, Mastercard, Maestro, Diners Club, eller American Express på www.mountain-adventures.dk. Ved betaling med kredittkort trekkes et gebyr svarende til omkostningene ved å motta den pågjeldende betalingsform. Gebyrets størrelse vil i alle tilfelle fremgå av betalingsvinduet. Sluttbetaling kan også betales ved bankoverførsel.

Forbehold for prisendringer

Mountain Adventures kan kun forhøye den avtalte pris som følger av endringer i transportomkostninger, lokale skatter, avgifter eller valutakurser, som er anvendt ved beregningen av prisen for det pågjeldende reisearrangement. En prisforhøyelse skal varsles hurtigst muligt og senest 20 dager før avreise og må ikke overstige 10% av reisens markedsførte verdi. Overholdes disse betingelser ikke, kan du fritt avbestille reisen.

Spesielt om flybilletter

Flyreisen inngår som regel ikke i våre reisearrangement, og kun, hvor det spesifikt fremgår av reisens program og faktaboken med ”Prisen inkluderer”, er flybilletter eller annen transport inkludert i reisens pris. Du er altså selv ansvarlig for flybilletter eller annen transport til/fra stedet, hvor turen begynner og slutter. Mountain Adventures er alene ansvarlig for den korrekte gjennomførelse av reisearrangementer kjøpt hos Mountain Adventures, og kan ikke gjøres ansvarlig for ytelser som flybilletter eller annet, som ikke er kjøpt hos Mountain Adventures.

Avbestilling

Ved avbestilling av reisearrangementer mer enn 60 dager innen avreisen refunderes reisens pris, minus depositum og eventuelle udgifter i forbindelse med flyreisen. Hvis avbestillingen finner sted mellom 60 - 30 dager før avreisen, oppkreves 50 % av reisens pris plus eventuelle udgifter til flyreise. Finner avbestillingen sted senere enn 30 dager før avreisen, er hele reisens pris tapt. Hvis det er forhold på reisemålet, eller i umiddelbar nærhet, innenfor et tidsrom på 14 dager før avreisen er av en slik karakter, at det vil være nærliggende fare for kundens liv eller førlighet, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smittsomme sykdommer, refunderes reisens samlede pris. Det vil være en betingelse, at det Norske Utenriksministerium direkte fraråder reiser til det pågjeldende området. Kunden har ikke denne avbestillingsrett, såfremt kunden ved inngåelsen av avtalen var kjent med den pågjeldende begivenhet, eller begivenheten var alminnelig kjent.

Avbestillingsforsikring

Forsikringsforhold er kundens eget ansvar. Når du bestiller reisearrangementet, bør du overveie, om du vil tegne en avbestillingsforsikring mot akutt sykdom, eller om du er dekket i forveien. Avbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med bestilling av reisen og betales samtidig med depositum. Forsikringspremien kan ikke refunderes. Mountain Adventures samarbeider og opptreder som formidler av reiseforsikringer fra Gouda Reiseforsikring.

Reiseforsikring

Det anbefales å tegne en reiseforsikring som minimum dekker sykdom, ulykke, hjemtransport, tapt ferie, bagasje og ansvar. Kunden er selv ansvarlig for å tegne nødvendige reiseforsikringer som dekker disse omkostninger. Mountain Adventures påtar seg ingen ansvar som følge av manglende tegnede reiseforsikringer. Gouda Rejseforsikringer kan bestilles via www.mountain-adventures.dk.

Uteblivelse

Uteblir kunden fra reisearrangementet eller deler herav, godtgjøres det ikke ovennte.

Vesentlige endringer/avlysning før avreisen

Er det vesentlige endringer i reisearrangementet, kan kunden heve avtalen og få tilbakebetalt samtlige beløp, som er innbetalt i henhold til avtalen, eller delta i et annet reisearrangement etter eget valg, såfremt Mountain Adventures uten uforholdsmessige omkostninger eller tap kan tilby dette. Du skal umiddelbart etter å ha mottatt beskjed om endringen, melde fra til Mountain Adventures om din beslutning. Hvis du velger å delta i et annet reisearrangement til en høyere pris, må du betale prisforskjellen. Har reisearrangementet en lavere pris enn den som opprinnelig ble bestilt, refunderer Mountain Adventures prisforskjellen.

Mangler og reklamasjon

Konstaterer du feil eller mangler underveis på turen, eller på reisemålet, skal du først og fremst kontakte den lokale reiseleder, eller den lokale agent/leverandør på destinasjonen, for å gi disse mulighet til å hjelpe. Unnlates dette, vil det normalt medføre, at du mister retten til senere erstatningskrav. Hvis dette ikke hjelper problemet, skal du straks kontakte Mountain Adventures, så vi har mulighet til å hjelpe.

Når Mountain Adventures tilbyr å avhjelpe manglene, og dette skjer innenfor rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlig ulempe for deg, kan du ikke kreve avslag eller heve avtalen. Skjer avhjelpning ikke som nevnt ovenfor, kan du kreve et passende avslag i reisens pris. Har manglen medført vesentlig ulempe for deg, kan der eventuelt tilkomme en godtgjørelse, med mindre mangelen skyldes forhold, som gjør Mountain Adventures ansvarsfri i henhold til Lov om Pakkereiser. En skriftlig klage skal fremsendes senest 4 uker etter hjemkomst fra turen. Klager eller søksmål, som ikke kan avgjøres av Pakkereiseankenevnet, skal avgjøres ved Sjø- og Handelsretten etter dansk rett.

Pass og visum

Du har selv pliktig til å undersøke visumreglene for din reise, og det er ditt eget ansvar, å søke og fremskaffe, eventuelle nødvendige visum til reisen. Passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder etter forventet hjemkomst. Mekr deg at der kan være spesielle visum krav for utenlandske statsborgere. Vi gjør oppmerksom på, at ekspedisjonstiden for visum til visse land kan være flere uker. Mountain Adventures påtar seg ingen ansvar for eventuelle manglende innreisedokumenter. Vær oppmerksom på eventuelle krav om transitt visum.

Vaksinasjoner

Det er kundens eget ansvar å søke opplysninger ved de respektive ambassader, Utenriksministeriet og Seruminstituttets Utlandsvaksinasjon, eller egen lege om sunnhetsmessige forhold på reisemålet, under er krav om vaksinasjoner, eller lignende betingelser, som skal være oppfyldt for at reisen kan gjennomføres.

Reisegarantifondet

Mountain Adventures er tilsluttet Reisegarantifondet, som sikrer deg økonomisk ved kjøp av pakkereiser i tilfelle av konkurs.

Mountain Adventures er medlem av det danske Rejsegarantifonden (medlemsummer:2529). Dekningen er like omfattende uansett om du bor i Danmark eller Norge. Den eneste forskjellen er, at du må kontakte den danske reisegarantifondet.

Utvidet ansvarsforsikring

Mountain Adventures er dekket av Utvidet Ansvarsforsikring gjennom Gouda Reiseforsikring.

1. februar 2019

Nyhetsbrev

VINN ET 3000,- REISEGAVEKORT

Registrer deg på vårt nyhetsbrev og vinn et reisekort på 3000kr.